Posted by on 27/05/2021

Slovenska  Bistrica, 12. marec 2021

V petek, 12. marca je župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar z direktorjem podjetja PONDUS, d.o.o. mag. Klavdijem Kovačičem podpisal pogodbo za izvedbo gradbenih del pri projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica«. Za izvajanje strokovnega nazora pri istem projektu se je pogodbeno zavezal direktor podjetja Štraf, d.o.o. Drago Štrafela.

V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica« bo izgrajena ustrezna infrastruktura za odvajanje komunalnih odpadnih voda na območju aglomeracije Zgornja Polskava. Projekt vključuje izgradnjo 18.832 metrov dolgega sekundarnega kanalizacijskega sistema, od tega 17.233 metrov zajemajo gravitacijski in 1.598,70 metrov tlačni odseki. Izgradili bodo devet črpališč in 1.876,3 metrov padavinskih kanalov. V aglomeraciji bo na poselitvenem območju Zgornje Polskave, Bukovca, Gabrnika, Ogljenšaka in Pokoš urejena javna infrastruktura odvajanja odpadnih voda za 2.150 PE, od tega za 1.850 PE prebivalcev ter 300 PE ostalih dejavnosti, kot so proizvodnja, šolstvo in vrtci. 

Projekt sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«. Z zmanjšanjem emisij v vode, zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, izpolnjuje zahteve Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS).

Z izvedbo projekta bodo dodatni prebivalci Zgornje Polskave deležni boljšega čiščenja odpadne vode. Po izvedeni investiciji bo 98,31 odstotkov celotne obremenitve aglomeracije priključenih na javno gospodarsko infrastrukturo Čistilne naprave Pragersko. Preostali 1,69 odstotni del aglomeracije pa bo priključen na male čistilne naprave. Projekt bo, zaradi zmanjšanja emisij snovi v podzemne, predvsem pa v površinske vode, kot je vodonosnik Polskava in posledično reka Dravinja, pozitivno vplival na zmanjšanje onesnaževanja okolja.

Razpisana dela, oziroma pogodbene obveznosti bodo predvideno izvedene v 870 dneh. V 28 dneh od podpisa pogodbe morajo projektni partnerji izvesti uvedbo v delo. Izvajalec pa mora projekt dokončati v 622 dneh od začetka izvedbe del. Skupni rok pogodbenih obveznosti vključuje tudi 180 dnevni rok za reklamacijo napak. 

Na Občini Slovenska Bistrica so za izgradnjo kanalizacijskega sistema v Zgornji Polskavi izbrali podjetje PONDUS, d.o.o.. Gradbeno podjetje iz Kamnice, ki je bilo med dvanajstimi ponudniki, izbrano kot najugodnejše, bo kanalizacijo na območju aglomeracije Zgornja Polskava uredilo za 6.157.476,30 evra z DDV.  Nadzor nad projektom »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina slovenska Bistrica« bo izvajalo podjetje Štraf, d.o.o. iz Hajdine. Podjetje, ki se ukvarja z gradnjo, svetovanjem in inženiringom je bilo kot najugodnejše izbrano med štirimi ponudniki. Inženiring in nazor nad projektu bodo izvedli za 136.640,00 evrov z DDV.

Najugodnejšo ceno za izvajanje storitev obveščanja javnosti je ponudilo podjetje Panorama SB d.o.o.. Podjetje iz Slovenske Bistrice, ki se ukvarja z izdajanjem časopisov, revij in periodike, grafičnim oblikovanjem, tiskom, trgovino bo javnost o poteku projekta obveščalo za 35.514,20 evra z DDV.

Naložbo sofinancirajo Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija iz državnega proračuna in Občina Slovenska Bistrica iz občinskega proračuna. Višina sredstev sofinanciranja bo znana, ko bo pristojno ministrstvo pripravilo pogodbo o sofinanciranju

Več v fotogaleriji.

Posted in: Projekt