Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica« 

V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica« bo izgrajena ustrezna infrastruktura za odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju aglomeracije št. ID 13582 Zgornja Polskava, ki je v državnem operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območje, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi (ČN Pragersko) z ustrezno stopnjo čiščenja, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter s ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij. 


Projekt sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« in sicer zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in s tem izpolnjevanje zahtev Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS).


V okviru specifičnega cilja se bodo s projektom dosegli naslednji rezultati:

Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE (populacijske enote), ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi: V predmetni aglomeraciji bo urejena javna infrastruktura odvajanja odpadnih voda za 2.150 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi (ČN Pragersko). 

Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode: V aglomeraciji bo tako 1.690 dodatnih prebivalcev in 280 dodatnih PE iz dejavnosti (podjetja) deležno boljšega čiščenja odpadne vode glede na trenutno stanje. 

Po izvedeni investiciji bo tako 98,31% celotne obremenitve aglomeracije priključeno na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in ustreznega čiščenja odpadnih voda, preostali del aglomeracije (1,69%) pa bo priključen na ustrezne individualne rešitve – male čistilne naprave.

Projekt bo imel pozitiven vpliv na zmanjšanje onesnaževanja okolja saj omogoča izboljšanje stanja oz. zmanjšanje emisij snovi v podzemne, predvsem pa v površinske vode – vodonosnik Polskava in posledično tudi v reko Dravinjo.

Projekt obsega izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema v naseljih Zgornja Polskava, Bukovec (del), Gabernik (del), Ogljenšak (del) in Pokoše (del), katerega skupna dolžina je l = 18.832 m, od tega 17.233 m gravitacijskih in 1.598,70 m tlačnih odsekov, 9 črpališč in 1.876,3 m padavinskih kanalov (ki pa so neupravičen strošek investicije). 

V aglomeraciji bo urejena javna infrastruktura odvajanja odpadnih voda za 1.850 PE prebivalcev ter 300 PE ostalih dejavnosti (proizvodnja, šolstvo, vrtci..), skupaj torej 2.150 PE. 


Skupna izvedba razpisanih del oziroma pogodbenih obveznosti je predvidena v časovnem obdobju 870 dni, od česar je predvidenih 28 dni kot maksimalni čas od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo, 662 dni je predvidenih kot rok za dokončanje del (od datuma začetka do izdaje Potrdila o prevzemu), prav tako je v skupni rok vključen še rok za reklamacijo napak (od izdaje potrdila o prevzemu do izdaje potrdila o izvedbi), ki bo trajal 180 dni. 

Podpis pogodbe z izvajalcem gradenj je bil 12. marca 2021, vezano na postopek javnega naročila za izbiro izvajalca strokovnega nadzora, ki je v zaključni fazi sprejema odločitve, pa pričakujemo, da bo uvedba v delo ter začetek gradnje v mesecu marcu 2021. 

Vrednost investicije, ki jo je na javnem razpisu ponudil najugodnejši ponudnik PONDUS, družba za svetovanje, inženiring in druge poslovne storitve d.o.o., Pod vinogradi 039, Maribor, 2351 Kamnica, je 5.047.111,72 EUR brez DDV oziroma 6.157.476,30 EUR z DDV. 

Pogodbena vrednost za izvajanje strokovnega nadzora, ki jo je na javnem razpisu ponudil najugodnejši ponudnik ŠTRAF gradnje, svetovanje, inženiring d.o.o., Skorba 40A, 2288 Hajdina, je 112.000,00 EUR brez DDV oziroma 136.640,00 EUR z DDV. 

Za izvajanje storitev obveščanja javnosti je bil kot najugodnejši ponudnik izbran PANORAMA SB – podjetje za izdajanje časopisov, revij in periodike, drugo založništvo, trgovina in storitve d.o.o., Partizanska ulica 24, 2310 Slovenska Bistrica, je 29.110,00 EUR brez DDV oziroma 35.514,20 EUR z DDV. 


Naložbo sofinancirajo Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija iz državnega proračuna in Občina Slovenska Bistrica iz občinskega proračuna. Višina sofinancerskih sredstev bo znana, ko bo pristojno ministrstvo pripravilo pogodbo o sofinanciranju.